Schema's
SPSS naar Word
Opties in SPSS
FAQ
Links
 

Enkelvoudige toetsen

Inleiding Binomiale toetsen Chi-square toets One-Sample T-test

Chi-Square toets.

Er zijn twee soorten Chi-square toetsen. In deze paragraaf bespreken we de Chi-square toets waarbij binnen een variabele getoetst wordt of de waarden afwijken van een verwachte waarde. In het menu kun je deze toets vinden onder:

Open dit scherm.

Stel je verwacht dat het hoogste niveau opleiding van de respondenten gelijk verdeeld is. Stel dan je Chi-Square test formulier als volgt in.

Klik op Ok. Je krijgt onderstaande output.

In de eerste tabel zie je de geobserveerde waarden in kolom 2, de verwachte waarden in kolom 3, en de verschillen tussen verwachte en geobserveerde waarden in kolom 4 de residuen.
In de tweede tabel staan de toets waarden van de Chi-Square. Je ziet dat de aanname van gelijke verdeling significant niet klopt. De Asymptotische significantie is 0,000 dus de Alpha waarde is kleiner dan 5%.

Stel we kijken naar de Marital status. Uit het bevolkingsregister blijkt dat de verdeling van de totale populatie als volgt is:

We willen bekijken of de steekproef van de auto-online enquete representatief is wat betreft de "Marital status". Vul daarom het Chi-Square test scherm als volgt in.

Ga na dat de verdeling onder de expected values precies de verdeling is van de totale populatie.

Klik daarna op OK en bekijk het resultaat.

Ga na dat je geluk hebt en dat de steekproef bij een significantieniveau van 5% representatief is.

Inleiding Binomiale toetsen Chi-square toets One-Sample T-test